Finansowe Szkolenia - najlepsza lista tematów

Szkolenia Finansowe - najlepsze w internecie

RegulaminDodaj stronę!Edytuj stronęKontaktRSS RSS
Przeszukaj toplistę:
-
Zwiększ jej popularność!
Wejścia:   -   Suma wejść:   -   Wejść dziennie:   -   Wyjścia:   -   Suma wyjść:   -   Wyjść dziennie:   -   W topliście od dni.
Ranking stworzony w serwisie TopLista.plDodaj stronę!Edytuj stronęWyszkiwarkaKontakt - Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/ Program szkolenia:
 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
  • jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
  • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
  • podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
  • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
  • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
  • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
  • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
 3. Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
  • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
  • metody i zasady stosowane w rachunkowości
  • elementy sprawozdania finansowego
  • podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
  • ogólna analiza bilansu
  • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
  • metoda Wilcoxa
  • salda strukturalne bilansu
  • ogólna analiza rachunku zysków i strat
  • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
  • sygnały ostrzegawcze
  • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia
 5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
  • zasady interpretacji wskaźników
  • analiza struktury bilansu
  • analiza rentowności
  • analiza płynności
  • cykl konwersji gotówki
  • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
  • analiza efektywności
  • analiza poziomu zadłużenia
  • 5c klienta
  • metody punktowe
  • analiza dyskryminacyjna
W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

-

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Finanse dla niefinansistów Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/ Finanse dla niefinansistów Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Program szkolenia
 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
  • jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
  • jak mierzyć realizację tych celów
  • jakie elementy kształtują wartość firmy
 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
  • elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
  • jakich błędów i uproszczeń unikać
 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
  • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
  • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
  • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
  • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
  • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
  • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
  • jak interpretować kryteria decyzyjne
  • kiedy nie stosować IRR
  • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
 6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
  • jak kształtuje się koszt kapitału obcego
  • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
  • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
 7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
  • jak zarządzać zapasami
  • jakie poziomy należności utrzymywać
  • ile gotówki powinna mieć firma
  • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
 8. Elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
  • jak inni na nas patrzą
 9. Elementy planowania finansowego
  • zarys metody procentu od sprzedaży
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
  • Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
  • Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
  • Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
  • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
  • Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
  • Definicja poziomu płynności finansowej.
 3. Pomiar poziomu płynności finansowej
  • Statyczne miary płynności.
  • Korekty miar płynności.
  • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
  • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
  • Poziom NWC.
  • Cykl konwersji gotówki.
  • Określanie strategii zarządzania NWC.
 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
  • Potrzeba utrzymywania zapasów.
  • Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
 6. Zarządzanie należnościami
  • Ocena należności przedsiębiorstw.
  • Metody ustalania okresu spływu należności.
  • Prognozowanie należności.
  • Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
  • Faktoring należności.
  • Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
  • Metody analizy ryzyka kredytowego.
  • Metoda punktowa.
  • Metoda standardu kredytowego.
  • Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi
  • Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
  • Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a).
  • Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
  • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
  • Kredyt kupiecki.
  • Krótkoterminowe papiery dłużne.
 10. Wartość płynności finansowej
  • Wartość płynności finansowej.
  • Definicja i znaczenie.
  • Relacja wartości płynności do jej poziomu.
  • Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
  • Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
  • Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
  • cel podejmowania inwestycji rzeczowych
 2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
 3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
 4. Elementy matematyki finansowej - zmiana wartości pieniądza w czasie
  • wartość przyszła
  • kapitalizacja przepływów pieniężnych
  • wartość obecna
  • dyskontowanie przepływów pieniężnych
  • wartość obecna renty
 5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
  • zdyskontowanego okresu zwrotu
  • zaktualizowanej wartości netto projektu - NPV
  • wewnętrznej stopy zwrotu projektu - IRR
  • zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu - MIRR
  • indeksu zyskowności projektu - PI
 6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
  • różnice w szacowaniu:
   1. NCF - przepływów pieniężnych netto
   2. szacowanie OCF - operacyjnych przepływów pieniężnych netto
   3. szacowanie FCF - wolnych przepływów pieniężnych netto
  • zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
   1. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
   2. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
   3. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
   4. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
   5. zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
   6. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
 7. Stopa kosztu kapitału
  • koszt kapitału własnego
  • koszt kapitału obcego
  • zasady szacowania
  • średni wazony koszt kapitału - WACC
  • ryzyko projektu a koszt kapitału
  • marginalny koszt kapitału - MCC
  • relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
  • teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
 8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
  • krzywa możliwości inwestycyjnych - IOS
  • krzywa marginalnego kosztu kapitału - MCC
 9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
  • metody pośrednie uwzględniania ryzyka
   1. analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
   2. analiza scenariuszy
   3. analiza drzew decyzyjnych
   4. analiza symulacyjna
  • metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
   1. równoważnik pewności
   2. stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko - RADR
 10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
 11. Optymalny czas trwania projektu Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
 12. Elementy teorii portfela Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
 13. Wartość opcji rzeczowych Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|||

-

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/

Program szkolenia:

 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
  • jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
  • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
  • podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
  • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
  • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
  • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
  • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
 3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
  • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
  • metody i zasady stosowane w rachunkowości
  • elementy sprawozdania finansowego
  • podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
  • ogólna analiza bilansu
  • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
  • metoda Wilcoxa
  • salda strukturalne bilansu
  • ogólna analiza rachunku zysków i strat
  • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
  • sygnały ostrzegawcze
  • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia
 5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
  • zasady interpretacji wskaźników
  • analiza struktury bilansu
  • analiza rentowności
  • analiza płynności
  • cykl konwersji gotówki
  • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
  • analiza efektywności
  • analiza poziomu zadłużenia
  • 5c klienta
  • metody punktowe
  • analiza dyskryminacyjna

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|
Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL
Informacja o trenerze za Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Michalski ||
|Grzegorz Michalski| doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora. Grzegorz Michalski jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym 6 indeksowanych w Journal Citation Reports |http://www.researcherid.com/rid/A-4771-2010|) oraz 10 książek. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574 |http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx|, Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 |http://astonjournals.com/bejpeople.html|, Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online) |http://www.businessperspectives.org/content/view/30|, International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 - 1737 |http://www.irafie.com/editorial.php|, International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 |http://www.humanpub.org/ijipm/edit_board.html|, International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869 |http://www.inderscience.com/ijebr|. Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową. Wybrane publikacje książkowe: Zarządzanie płynnością finansową Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0 |bn|gb| |http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/4351/plynnosc-finansowa-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach.html|, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3 |bn|gb| |http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/33364/wartosc-plynnosci-w-biezacym-zarzadzaniu-finansami.html| Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8 |bn|gb| |http://www.4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/| Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id2582,Krotkoterminowe-zarzadzanie-kapitalem.-Jak-zachowac-plynnosc-finansowa.html|, Finanse przedsiębiorstw Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/szukaj/autor:Grzegorz%20Michalski__886.html|, Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6 |bn|gb| |http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1053| Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-podreczniki/id5556,Wprowadzenie-do-zarzadzania-finansami-przedsiebiorstw.html| Podstawy finansów przedsiębiorstw, Edukacja, Wrocław 2004, ISBN 83-87708-66-6 |bn|gb| |http://wroclaw.edukacja.wroc.pl/_cache/_thumbs/68/68b1a641f15503881c9fccec5a3d77eb.jpg|, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, |bn|gb| pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej |http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/14141,zlote_skrzydla_gazety_prawnej.html|http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id3191,Tajniki-finansowego-sukcesu-dla-mikrofirm.-Od-uruchomienia-do-stabilnego-wzrostu.html|, Analiza sprawozdań finansowych Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6 |bn|gb| |http://www.oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1008|,|
-
-
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych? || || EMAIL <= Link do kontaktu ze mną
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | wikipediaPL | wikipediaPL2 ||WP2|wp3||| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | JCTM | BEJ | PPM | IRAFiE | IJEBR | R | pubdoc | pubpdf | wkppdf | dyplp | dyplj |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl "[at]" zami na: "@" | | GG: 10800054
||||||||
---- Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| ---- | * materiały podpowiedzi i wyniki zaliczeń dla moich studentów i seminarzystów * | | * materiały dla studentów studiów podyplomowych * | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - slajdy | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz1/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz2/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz3/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz4/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz5/5 | | uwagi dodatkowe do szacowania FCF mp3 | | artykuł1 || kpl_artykułów || artykuł2 || artykuł3 || artykuł4 | | artykuł5 || artykuł6 || artykuł7 || artykuł8 || artykuł9 | | artykuł10 || art11 || art12 || art13 || art14 || art15 || art16 || art17 | | art18 || art19 || art20 || art21 || art22 || art23 || art24 || art25 || art26 | | art27 || art28 || art29 || art30 || art31 || art32 || art33 || art34 || art35 | | art36 || art37 || art38 || art39 || art40 || art41 || art42 || art43 || art44 | | art45 || art46 || art47 || art48 || art49 || art50 || art51 || art52 || art53 | | art54 || * || * || | polecam: http://ue-wroc.academia.edu/michalskig/Teaching |
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro |wipe||WP2|wp3|Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||WPS||XPS||XML||TXT||RTF||PDF||PDF2||ODT||ODT2||DOCX||DOC|| Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|||
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów ||wipe|| Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC |||WP2|wp3||| SP || CV |
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl "[at]" zami na: "@" | | GG: 10800054
Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami || Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach || Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich || Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto
Ostanio realizowane:Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922
SSRN.com RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html
RePEc page PPM editorial board: http://www.businessperspectives.org/; Editorial Board of Journal “Problems and Perspectives in Management" page: http://www.businessperspectives.org/ PPM page Współredaktor i członek rad naukowych w międzynarodowych czasopismach: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) [http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx], International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) [http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=310#board] Business and Economics Journal (BEJ) [http://astonjournals.com/bejpeople.html], International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) [http://www.irafie.com/editorial.php], Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) [http://www.businessperspectives.org/content/view/30],
Bloki WSZiA Opole: 8-9.30 9.40-11.10 11.20-12.50 13.20-14.50 15.00-16.30 16.40-18.10 18.20-19.50 =-== pobierz moje CV (w wersji *.pdf) wydrukuj CV (na swojej drukarce) WYŚLIJ DO MNIE WIADOMOŚĆ E-MAIL
Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|
Lista Publikacji Grzegorza Michalskiego (stan na 21 lipca 2010): |PDF| |DOC| |DOCX| |ODT| |||
-+- spis publikacji Grzegorz Michalski | Stan na 2010-07-21 Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach: WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach: [1] 2010 Operating Cash Balance and its Effectiveness, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 99, Wrocław 2010, ISSN: 1899-3192, s. 250-266. [2] 2010 Planning Optimal from the Firm Value Creation Perspective. Levels of Operating Cash Investments, [G. Michalski, autorstwo 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting , 13(1)/2010, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2010, s. 198-214. [3] 2009 Risk-Cost of Capital Relation: How JEREMIE and similar funds decrease cost of capital rate for SME, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 65 (Ekonometria 25, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2009, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 187-198. [4] 2009 Financial effectiveness of investments in operating cash, [G. Michalski, autorstwo 100%], Ekonometria, nr 23, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 37, Wrocław 2009, ISSN: 1899-3192, s. 120-137. [5] 2009 Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę, W.Potwora, J.Żurawska [red.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, s. 82-101. [6] 2009 A Value-oriented Framework for Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], SOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 4 / no. 2, Sarajevo, November 2009, ISSN: 1840-118X, s. 97-102. [7] 2009 Inventory Management Optimization as Part of Operational Risk Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research , ISSN: 0424-267X, vol 43 nr 4/2009, p. 213-223. [8] 2009 Effectiveness of investments in operating Cash, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Journal of Corporate Treasury Management, ISSN: 1753-2574, vol. 3, iss. 1, December 2009, p. 43-54. [9] 2009 Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora [red.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, s. 213-233. [10] 2009 Value Based Management Approach in Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”) vol. LXI, no. 1-2/2009, ISSN: 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd, s. 36-47. [11] 2009 Balances of Cash and the Firm Value, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVIII, no. 1/2009, Bratislava 2009, s. 40-48. [12] 2009 Target Liquid Balances and Value of the Firm, [G. Michalski, autorstwo 100%], Zagreb International Review of Economics & Business no. 1, vol. XII, May 2009, ISSN: 1331-5609, s. 1-18. [13] 2009 Influence of the Accounts Receivable Factoring on the Firm Value, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, (Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, B. Bernaś (red.)), Wrocław 2009, ISBN: 978-83-7011-960-7, s. 566-574. [14] 2009 Decreasing Negative Delivery Risk Influence on the Recipients’Firm Value: Porfolio Approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, (Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, B. Bernaś (red.)), Wrocław 2009, ISBN: 978-83-7011-960-7, s. 557-565. [15] 2009 Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169. [16] 2008 Value Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 27 (Ekonometria 22, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 86-94. [17] 2008 Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy. Propozycja zastosowania podstaw teorii portfela do doboru dostawców, [G. Michalski, autorstwo 100%], [w] ZARZĄDZANIE FINANSAMI, D.Zarzecki (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520, seria: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 14, ISSN: 1640-6818, 1733-2842, s. 365-374. [18] 2008 A portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo 100%], SOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 3 / no. 2, Sarajevo November 2008, ISSN: 1840-118X, s. 89-95. [19] 2008 Inventory and risk management: decreasing delivery risk of purchasers, [G. Michalski, autorstwo 100%], ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMICS, ISSN: 1220-5567, 2008, vol. 27, no. 2(36), s. 95-103. [20] 2008 Factoring and the firm value, [G. Michalski, autorstwo 100%], FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38. [21] 2008 Cash management models In firm with seasonal production, [G. Michalski, autorstwo 100%], PROCEEDINGS 12th International Scientific Conference, AIESA, Building of society based on knowledge, Bratislava 2008, ISBN: 978-80-8078-233-7. [22] 2008 Value Based Working Capital Level, [G. Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT ISSN: 1820-0222, 2008; 13(49), s. 13-22. [23] 2008 Managing risk: factoring influence on the enterprise value, [G. Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT ISSN: 1820-0222, 2008; 13(50), s. 93-100. [24] 2008 Determinants of accounts receivable level, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, ISSN: 0572-3043, 2008; 16(5), s. 47-56. [25] 2008 Corporate inventory management with value maximization in view. [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics , 54/2008(5), ISSN: 0139-570X, 2008, s.187-192. [26] 2008 Decreasing negative delivery risk influence on the recipents firm value: portfolio approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN: 978-973-692-233-6, s. 50-56. [27] 2008 Decreasing operating risk in accounts receivable management: influence of the factoring on the firm value, [G. Michalski, autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova (red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN: 978-80-248-1846-7, s. 130-137. [28] 2008 Faktoring i jego wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa faktoranta, [G. Michalski, autorstwo 100%], RYNEK FINANSOWY. INSPIRACJE Z INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ., P.Karpuś, J.Węcławski (red.), UMCS Lublin 2008, ISBN: 978-83-227-2885-7, s. 611-616. [29] 2008 Finansowa efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo 100%], WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, ISBN: 978-83-926902-1-4, s. 97-100. [30] 2008 Firm value and net current assets investments, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN: 978-973-692-233-6, s. 57-66. [31] 2008 Liquidity or profitability: financial effectiveness of investments in working capital, [G. Michalski, autorstwo 100%], EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS, P. Cervinek (red.), Masarykova Univerzita, Brno 2008, ISBN: 978-80-210-4628-3, s. 129-138. [32] 2008 Managing operational risk In the firm: portfolio approach In trade credit decissions, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 6 (1206) (Ekonometria 21, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 107-119. [33] 2008 Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics , 54/2008(1), ISSN: 0139-570X, 2008, s.12-19. [34] 2008 Operational risk of purchasers. Portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVII, no. 1/2008, Bratislava 2008, s. 22-34. [35] 2008 Risk reduction in SME financing: JEREMIE fund influence on financial situation of small and middle enterprises, [G. Michalski, autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova (red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN: 978-80-248-1846-7, s. 138-147. [36] 2008 The firm value creation role of risk based cash balances, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1195 (Ekonometria 20, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, s. 175-184. [37] 2008 Ukierunkowana na wzrost wartości przedsiębiorstwa efektywność inwestycji w operacyjne zasoby gotówki, [G. Michalski, autorstwo 100%], Ekonomia Menedżerska (Managerial Economics), 4/2008, ISSN: 1898-1143, s. 93-113. [38] 2008 Value-Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting 9(1)/2008, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2008, s. 82-90. [39] 2008 Wartość płynności przedsiębiorstwa – zarys zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, W. Polak, T. Noch (red.), GWSA, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-89762-14-6, s. 85-99. [40] 2008 Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo 100%], w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95. [41] 2008 Wpływ funduszu JEREMIE na finansową sytuację mikro i małych przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo 100%], INSTYTUCJONALNE I RYNKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE, E.Michalski, S.Piocha (red.), PTE Koszalin 2008, ISBN: 83-920684-3-2, s. 389-401. [42] 2008 Wpływ ryzyka pogodowego na finansową efektywność przedsiębiorstwa, [J. Kupczyk = autorstwo 50%, G. Michalski = autorstwo 50%], WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, ISBN: 978-83-926902-1-4, s. 101-110. [43] 2007 Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, ISSN: 0324-8445, s. 273-283. [44] 2007 Portfolio management approach in trade credit decision making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting 3/2007, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53. (oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”), ISSN: 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd 2007, s. 546-559; oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA 2/2007, ISSN: 1212-415X, Slezska Univerzita v Opave, Karvina 2007, s. 77-87). [45] 2007 Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], "European financial systems 2007", Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN: 978-80-210-4319-0, s. 255-263. [46] 2007 Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, ISSN: 0324-8445, s. 365-375. [47] 2007 Trade credit decision making based on portfolio management approach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], EKONOMIKA 2007/80, ISSN: 1392-1258, Vilnius University Publishing House 2007, s. 40-50. [48] 2007 Value Based Trade Credit Decision Making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] E. Urbańczyk [red.], “The problems of Company Value Management”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, ISBN: 9788360903384, s. 173-180. [49] 2007 Value-based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, VSB, Ostrava 2007, ISBN: 9788024815510, s. 163-171. [50] 2007 VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, s. 523-531. [51] 2007 Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570. [52] 2007 Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, s. 277-285. [53] 2006 Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, s. 465-471. [54] 2006 Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 - 250. [55] 2006 Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN: 80-248-1159-6, s. 179-185. [56] 2006 Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, s. 453-458. [57] 2006 Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64. [58] 2005 Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184. [59] 2005 Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 33-42. [60] 2005 Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, s. 185-194. [61] 2005 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102. [62] 2005 Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 190-197. [63] 2005 Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, s. 285 – 296. [64] 2005 Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, s. 39-53. [65] 2004 Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, s. 80-88. [66] 2004 Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, ISSN: 0324-8445, s. 65-72. [67] 2004 Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, s. 335-350. [68] 2004 Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, ISBN: 83-89-142-25-2, s. 291-300. [69] 2004 Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, ISBN: 83-227-2246-X, s. 409-419. [70] 2003 Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 75-84. [71] 2003 Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 185-199. [72] 2003 Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 214-226. [73] 2003 Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 115-124. [74] 2003 Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 30-39. [75] 2003 Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN: 83-89142-11-2, t.II, s 91-99. [76] 2003 Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369. Monografie: [77] 2010 Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096. [78] 2010 Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7556-167-8. [79] 2009 Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6. [80] 2008 Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ODDK, Gdańsk 2008, ISBN: 83-74265-09-6. [81] 2004 Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu, Warszawa 2004. [82] 2004 Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004. [83] 2003 Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004]. Podręczniki akademickie, poradniki i leksykony: [84] 2007 Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, K. Prędkiewicz, G. Michalski [G. Michalski, autorstwo = 50%], CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”]. [85] 2005 Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], WN PWN, Warszawa 2005. [86] 2005 W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak utrzymać płynność?, [G. Michalski, autorstwo = 80%, W. Pluta, autorstwo = 20%], CHBeck, Warszawa 2005. [87] 2004 Analiza i ocena sytuacji finansowej MŚP, [G. Michalski, autorstwo rozdziału 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 100-130; Załącznik 2, [G. Michalski, autorstwo załącznika 2], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 347-356; Załącznik 3, [G. Michalski, autorstwo załącznika 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 357-366. [88] 2004 Leksykon zarządzania finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CH Beck, Warszawa 2004. Recenzje, raporty, skrypty i inne publikacje: [89] 2010 Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States; Amarjit Gill; Nahum Biger; Neil Mathur, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. [90] 2010 Recenzja artykułu dla wydawnictwa Emerald: An Analysis of the Effects of the Severance Payment Reform on Credit to Italian SMEs, Journal of Financial Economic Policy ISSN 1757-6385. [91] 2010 Recenzja artykułu dla S.E.I.F at Paris: Relevance or irrelevance of retention for dividend policy irrelevance, Carlo Alberto Magni, International Review of Applied Financial Issues and Economics, ISSN: 9210 – 1737. [92] 2010 Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Application of Economic Order Quantity (EOQ) Models for Inventories of Raw Materials at Urafiki Textile Mills Co Ltd in Dar es salaam – Tanzania, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. [93] 2010 Recenzja dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: OPTIMISING CASH AND EFFECTIVE LIQUIDITY, Leslie Regino. [94] 2010 Recenzja dla czasopisma Ekonomika: GROWTH AND OPENNESS RELATIONSHIP IN THE EU15: PANEL DATA APPROACH, Academic Journal “Ekonomika”, [95] 2010 Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: MANAGERIAL ACCOUNTING, BALAKRISHNAN, SIVARAMAKRISHNAN AND SPRINKLE, Wiley, s.704, ISBN-10: 0471467855, ISBN-13: 978-0471467854. [96] 2010 Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: THE ANALYSIS AND USE OF FINANCIAL STATEMENTS, 3RD EDITION, Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried, s. 912, Wiley, ISBN-10: 0471375942, ISBN-13: 978-0471375944. [97] 2010 Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: MANAGERIAL ACCOUNTING: TOOLS FOR BUSINESS DECISION MAKING, WEYGANDT, KIMMEL AND KIESO, Wiley, s.728, ISBN-10: 0471661783, ISBN-13: 978-0471661788. [98] 2010 Recenzja artykułu: STOCK OPTIONS UNDER NON-EXPECTED UTILITY THEORY, autorstwa: b.n., Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2010, s., (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma). [99] 2009 Błąd przeinwestowania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CONTROLLING Grudzień 2009, ISSN: 2080-962X, s. 41-44. [100] 2009 Jak zmniejszyć ryzyko braku płynności? [G. Michalski, autorstwo = 100%], CONTROLLING Grudzień 2009, ISSN: 2080-962X, s. 38-40. [101] 2009 Recenzja artykułu: Stakeholder Orientation and Financial Performance: Evidence from Indonesia, autorstwa: b.n., Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2009, s., (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma). [102] 2009 Recenzja artykułu: The Role of Institutional Investors in the Inventory and Cash Management Practices of Firms in Asia, dla Journal of Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier). [103] 2009 Recenzja artykułu: Application of Benford's Law in Payment Systems Auditing: Mario Žgela, Zdravko Krakar, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009) p. 39-51. [104] 2008 Kapitał intelektualny a efektywność małej i średniej przedsiębiorczości [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport końcowy), M. Duczmal, D. Potwora, W. Potwora (red.), WSZiA w Opolu, Opole 2008, ISBN: 978-83-88980-65-7, s. 98-107. [105] 2008 Raport na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Opinia na temat wpływu inicjatywy JEREMIE na finansową sytuację MŚP w regionie Dolnośląskim, wynikającego z raportu JEREMIE nt.: dostępu do finansowania MŚP w regionie Dolnośląskim, wraz z rekomendacjami dotyczącymi udziału w inicjatywie JEREMIE, Wrocław 2008 (materiał niepublikowany). [106] 2008 Recenzja artykułu: The effectiveness of national R&D investment - an empirical investigation in China, autorstwa: Ping Shi, Jiaqin Yang, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 4, 2008, s. 4-11, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma). [107] 2008 Recenzja artykułu: From investment rules of thumb to routines: a real option approach, Thierry Burger-Helmchen, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 1, 2008, s. 64-73, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma). [108] 2007 Kiedy wejście na giełdę ma sens? [G. Michalski, autorstwo = 100%], Gazeta Finansowa, Styczeń 2007. [109] 2005 Polityka kredytu kupieckiego, [W. Pluta autorstwo = 80%, G. Michalski, autorstwo = 20%], Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 6/2005, ISSN: 1506-932X, s. 49-54. [110] 2005 - 09 Kilkadziesiąt skryptów szkoleniowych z zakresu zarządzania finansami, oceny kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzania płynnością itp. [111] 2008 Recenzja artykułu: Theory of Microcrediting in Transitional Economies, Nikola Kadoić, Matija Kopić, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009), p. 13-24. * * * Członkostwo w radach naukowych międzynarodowych czasopism [112] 2010 International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869, [113] 2009 Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574, [114] 2007 Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online), [115] 2009 Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219, [116] 2010 International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 [117] 2009 International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 * * * Publikacje wydane i przygotowane przed obroną pracy doktorskiej: [117] Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253. [118] Budżetowanie kapitałów, praca zbiorowa pod red. Wiesława Pluty, PWE Warszawa 2000, współautor [podrozdziały: 1.3, 1.5, 1.6;] s. 25-45, 59-86. [119] Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430. [120] Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326. [121] W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118. [122] Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213. [123] Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134. [124] Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250. [125] Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314. [126] Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84. [127] Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174. [128] Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159. [129] Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398. [130] Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151. [131] Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196. Grzegorz Michalski Autoreferat: przebieg pracy naukowej i zawodowej 1. Wykształcenie: • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia magisterskie 1993-1998, mgr, 1998 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia doktoranckie 1998-2002. 2. Stopnie i tytuły naukowe: • Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, specjalność: finanse 3. Dorobek pracy badawczej: Autorstwo 6 artykułów opublikowanych w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej (JCR - Journal Citation Report) . Pozostały dorobek (pełne, jednoosobowe autorstwo) zawarty jest w ponad 75 (90) pracach opublikowanych w czasopismach lub rozdziałach monografii krajowych i zagranicznych, 5 monografiach, 3 podręcznikach oraz (współautorstwo) 3 (4) podręczników. • Pracę badawczą rozpocząłem pod opieką i kierunkiem profesora W. Pluty. Tematem był problem wartości płynności finansowej podmiotu (ocenianej z punktu widzenia przedsiębiorstwa). Praca była wspierana grantem KBN: 5 H02D 046 21. Wyniki zostały zebrane w pracy doktorskiej pt. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, obronionej w 2002 r., na podstawie której przygotowano monografię opublikowaną w 2004 r. przez wydawnictwo CeDeWu w Warszawie. • Po obronie pracy doktorskiej zainteresował mnie problem istnienia i istotności wpływu decyzji i działań przedsiębiorstw w zakresie zarządzania składnikami aktywów bieżących (należności, zapasy, środki pieniężne) na wartość przedsiębiorstwa. o Pierwszym krokiem do zrozumienia finansowych relacji zachodzących w przedsiębiorstwie, było dla mnie studium na temat strategii finansowych przedsiębiorstwa i procesów związanych z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie. Efektem tych prac było przygotowanie i wydanie trzech monografii: Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, (WSZ Edukacja, Wrocław 2003), Finansowe strategie przedsiębiorstwa, (WSZiA Opole 2004), Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (C.H. Beck, Warszawa 2005, współautor 20%: W. Pluta, G. Michalski: 80%) oraz wydania Leksykonu zarządzania finansami, (C.H. Beck, Warszawa 2004). o Następnie zainteresowałem się zagadnieniem związanym z analogicznymi relacjami zachodzącymi w przedsiębiorstwach w zależności od ich wielkości. Efektem tego były prace związane z analizą finansowych procesów decyzyjnych zachodzących w małych i średnich przedsiębiorstwach. Po pewnym czasie stałem się zwolennikiem poglądu, że bardziej odpowiedni w warunkach polskich może być podział wyodrębniający mikro i małe przedsiębiorstwa (MiMP) od średnich i dużych. W wyniku tych dociekań powstały dwie monografie: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, (WN PWN, Warszawa 2005) oraz Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofilm, (C. H. Beck, Warszawa 2007, współautor 50%: K. Prędkiewicz, G. Michalski: 50%) . o Podsumowaniem badań w zakresie wpływu decyzji kształtujących poziom aktywów jest praca habilitacyjna. 4. Działalność dydaktyczna: • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu): o Doktorant 1998 – 2002 o Asystent 2002 – 2003 o Adiunkt od 2003 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu: o Adiunkt od 2005 • Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowane we współpracy z Wolters Kluwer Polska (d. KiK), Informedia Polska, BERNDSON, Bomis Progress, AVENHANSEN, i wieloma innymi: o Trener / Doradca od 2005 5. Działalność w czasopismach naukowych: • International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869, o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010 • Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574, o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2009 • Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online), o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2007 • Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219, o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2009 • International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010 • International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010 6. Członkostwo w organizacjach naukowych: • American Finance Association (AFA), • European Finance Association (EFA), • Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB). 7. Nagrody i wyróżnienia: • Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej: o Stopnia drugiego, czterokrotnie (za 2003, 2004, 2005 i 2006 r.) o Stopnia pierwszego, dwukrotnie (za 2007, 2008) • Nominacja do nagrody „Złote Skrzydła”: o Za monografie: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, w roku 2008. Streszczenie autoreferatu Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Doktor nauk ekonomicznych (2002). Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w Zakładzie Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Trener i konsultant współpracujący z najlepszymi firmami doradczo - szkoleniowymi. Autor i współautor licznych publikacji (min: Leksykon zarządzania finansami, Warszawa 2004; Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Warszawa 2004; Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2005; Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, Warszawa 2005; Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, Warszawa 2007 itp.). Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: Problems and Perspectives in Management (PPM). Członek branżowych stowarzyszeń, takich jak: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). -+-

EMAIL

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych? || EMAIL <= Link do kontaktu ze mną
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 |||WP2|wp3||| Aukro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | pubdoc | pubpdf | wkppdf | dyplp | dyplj |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC |||WP2|wp3||| SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl "[at]" zami na: "@" | | GG: 10800054
||||||||
-------- | * materiały podpowiedzi i wyniki zaliczeń dla moich studentów i seminarzystów * | | * materiały dla studentów studiów podyplomowych * | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - slajdy | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz1/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz2/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz3/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz4/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz5/5 | | uwagi dodatkowe do szacowania FCF mp3 | | artykuł1 || kpl_artykułów || artykuł2 || artykuł3 || artykuł4 | | artykuł5 || artykuł6 || artykuł7 || artykuł8 || artykuł9 | | artykuł10 || art11 || art12 || art13 || art14 || art15 || art16 || art17 | | art18 || art19 || art20 || art21 || art22 || art23 || art24 || art25 || art26 | | art27 || art28 || art29 || art30 || art31 || art32 || art33 || art34 || art35 | | art36 || art37 || art38 || art39 || art40 || art41 || art42 || art43 || art44 | | art45 || art46 || art47 || art48 || art49 || art50 || art51 || art52 || art53 | | art54 || * || * || | polecam: http://ue-wroc.academia.edu/michalskig/Teaching |
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC |||WP2|wp3||| MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl "[at]" zami na: "@" | | GG: 10800054
Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami || Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach || Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich || Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto
Ostanio realizowane:Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922 SSRN.com RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html RePEc page PPM editorial board: http://www.businessperspectives.org/; Editorial Board of Journal “Problems and Perspectives in Management" page: http://www.businessperspectives.org/ PPM page
Value Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 27 (Ekonometria 22, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 86-94.
pobierz ExcellViewer przeglądarkę plików MS Excel (rozszerzenie *.xls, *.xlsx) pobierz WordViewer przeglądarkę plików MS Word (rozszerzenie *.doc, *.rtf, *.docx) pobierz PowerPointViewer przeglądarkę plików MS PowerPoint (rozszerzenie *.ppt, *.pptx) pobierz przeglądarkę plików Adobe Reader (rozszerzenie *.pdf) pobierz przeglądarkę plików spakowanych (rozszerzenie *.zip, *.rar) pobierz moje CV (w wersji *.pdf) wydrukuj CV (na swojej drukarce) WYŚLIJ DO MNIE WIADOMOŚĆ E-MAIL -=-=- - Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/ Program szkolenia:
 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
  • jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
  • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
  • podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
  • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
  • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
  • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
  • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
 3. Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
  • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
  • metody i zasady stosowane w rachunkowości
  • elementy sprawozdania finansowego
  • podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
  • ogólna analiza bilansu
  • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
  • metoda Wilcoxa
  • salda strukturalne bilansu
  • ogólna analiza rachunku zysków i strat
  • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
  • sygnały ostrzegawcze
  • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia
 5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
  • zasady interpretacji wskaźników
  • analiza struktury bilansu
  • analiza rentowności
  • analiza płynności
  • cykl konwersji gotówki
  • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
  • analiza efektywności
  • analiza poziomu zadłużenia
  • 5c klienta
  • metody punktowe
  • analiza dyskryminacyjna
W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

-

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Finanse dla niefinansistów Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/ Finanse dla niefinansistów Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Program szkolenia
 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
  • jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
  • jak mierzyć realizację tych celów
  • jakie elementy kształtują wartość firmy
 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
  • elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
  • jakich błędów i uproszczeń unikać
 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
  • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
  • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
  • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
  • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
  • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
  • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
  • jak interpretować kryteria decyzyjne
  • kiedy nie stosować IRR
  • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
 6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
  • jak kształtuje się koszt kapitału obcego
  • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
  • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
 7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
  • jak zarządzać zapasami
  • jakie poziomy należności utrzymywać
  • ile gotówki powinna mieć firma
  • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
 8. Elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
  • jak inni na nas patrzą
 9. Elementy planowania finansowego
  • zarys metody procentu od sprzedaży
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||
<!--[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
  • Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
  • Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
  • Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
  • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
  • Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
  • Definicja poziomu płynności finansowej.
 3. Pomiar poziomu płynności finansowej
  • Statyczne miary płynności.
  • Korekty miar płynności.
  • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
  • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
  • Poziom NWC.
  • Cykl konwersji gotówki.
  • Określanie strategii zarządzania NWC.
 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
  • Potrzeba utrzymywania zapasów.
  • Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
 6. Zarządzanie należnościami
  • Ocena należności przedsiębiorstw.
  • Metody ustalania okresu spływu należności.
  • Prognozowanie należności.
  • Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
  • Faktoring należności.
  • Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
  • Metody analizy ryzyka kredytowego.
  • Metoda punktowa.
  • Metoda standardu kredytowego.
  • Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi
  • Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
  • Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a).
  • Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
  • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
  • Kredyt kupiecki.
  • Krótkoterminowe papiery dłużne.
 10. Wartość płynności finansowej
  • Wartość płynności finansowej.
  • Definicja i znaczenie.
  • Relacja wartości płynności do jej poziomu.
  • Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
  • Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
  • Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
<!--[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
  • cel podejmowania inwestycji rzeczowych
 2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
 3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
 4. Elementy matematyki finansowej - zmiana wartości pieniądza w czasie
  • wartość przyszła
  • kapitalizacja przepływów pieniężnych
  • wartość obecna
  • dyskontowanie przepływów pieniężnych
  • wartość obecna renty
 5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
  • zdyskontowanego okresu zwrotu
  • zaktualizowanej wartości netto projektu - NPV
  • wewnętrznej stopy zwrotu projektu - IRR
  • zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu - MIRR
  • indeksu zyskowności projektu - PI
 6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
  • różnice w szacowaniu:
   1. NCF - przepływów pieniężnych netto
   2. szacowanie OCF - operacyjnych przepływów pieniężnych netto
   3. szacowanie FCF - wolnych przepływów pieniężnych netto
  • zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
   1. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
   2. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
   3. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
   4. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
   5. zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
   6. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
 7. Stopa kosztu kapitału
  • koszt kapitału własnego
  • koszt kapitału obcego
  • zasady szacowania
  • średni wazony koszt kapitału - WACC
  • ryzyko projektu a koszt kapitału
  • marginalny koszt kapitału - MCC
  • relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
  • teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
 8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
  • krzywa możliwości inwestycyjnych - IOS
  • krzywa marginalnego kosztu kapitału - MCC
 9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
  • metody pośrednie uwzględniania ryzyka
   1. analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
   2. analiza scenariuszy
   3. analiza drzew decyzyjnych
   4. analiza symulacyjna
  • metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
   1. równoważnik pewności
   2. stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko - RADR
 10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
 11. Optymalny czas trwania projektu Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
 12. Elementy teorii portfela Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
 13. Wartość opcji rzeczowych Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|||

-

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||
<!--[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/

Program szkolenia:

 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
  • jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
  • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
  • podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
  • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
  • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
  • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
  • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
 3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
  • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
  • metody i zasady stosowane w rachunkowości
  • elementy sprawozdania finansowego
  • podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
  • ogólna analiza bilansu
  • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
  • metoda Wilcoxa
  • salda strukturalne bilansu
  • ogólna analiza rachunku zysków i strat
  • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
  • sygnały ostrzegawcze
  • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia
 5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
  • zasady interpretacji wskaźników
  • analiza struktury bilansu
  • analiza rentowności
  • analiza płynności
  • cykl konwersji gotówki
  • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
  • analiza efektywności
  • analiza poziomu zadłużenia
  • 5c klienta
  • metody punktowe
  • analiza dyskryminacyjna

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|
Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL
Informacja o trenerze za Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Michalski ||
|Grzegorz Michalski| doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora. Grzegorz Michalski jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym 6 indeksowanych w Journal Citation Reports |http://www.researcherid.com/rid/A-4771-2010|) oraz 10 książek. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574 |http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx|, Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 |http://astonjournals.com/bejpeople.html|, Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online) |http://www.businessperspectives.org/content/view/30|, International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 - 1737 |http://www.irafie.com/editorial.php|, International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 |http://www.humanpub.org/ijipm/edit_board.html|, International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869 |http://www.inderscience.com/ijebr|. Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową. Wybrane publikacje książkowe: Zarządzanie płynnością finansową Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005,ISBN 83-01-14346-0 |bn|gb| |http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/4351/plynnosc-finansowa-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach.html|, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3 |bn|gb| |http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/33364/wartosc-plynnosci-w-biezacym-zarzadzaniu-finansami.html| Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8 |bn|gb| |http://www.4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/| Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id2582,Krotkoterminowe-zarzadzanie-kapitalem.-Jak-zachowac-plynnosc-finansowa.html|, Finanse przedsiębiorstw Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/szukaj/autor:Grzegorz%20Michalski__886.html|, Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6 |bn|gb| |http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1053| Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-podreczniki/id5556,Wprowadzenie-do-zarzadzania-finansami-przedsiebiorstw.html| Podstawy finansów przedsiębiorstw, Edukacja, Wrocław 2004, ISBN 83-87708-66-6 |bn|gb| |http://wroclaw.edukacja.wroc.pl/_cache/_thumbs/68/68b1a641f15503881c9fccec5a3d77eb.jpg|, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, |bn|gb| pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej |http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/14141,zlote_skrzydla_gazety_prawnej.html|http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id3191,Tajniki-finansowego-sukcesu-dla-mikrofirm.-Od-uruchomienia-do-stabilnego-wzrostu.html|, Analiza sprawozdań finansowych Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6 |bn|gb| |http://www.oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1008|,|
-
-
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych? || || EMAIL <= Link do kontaktu ze mną
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | wikipediaPL | wikipediaPL2 |||WP2|wp3||| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | JCTM | BEJ | PPM | IRAFiE | IJEBR | R | pubdoc | pubpdf | wkppdf | dyplp | dyplj |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC |||WP2|wp3||| MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl "[at]" zami na: "@" | | GG: 10800054
||||||||
---- Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| ---- | * materiały podpowiedzi i wyniki zaliczeń dla moich studentów i seminarzystów * | | * materiały dla studentów studiów podyplomowych * | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - slajdy | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz1/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz2/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz3/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz4/5 | | szacowanie wolnych przepływów pieniężnych - mp3 do slajdów cz5/5 | | uwagi dodatkowe do szacowania FCF mp3 | | artykuł1 || kpl_artykułów || artykuł2 || artykuł3 || artykuł4 | | artykuł5 || artykuł6 || artykuł7 || artykuł8 || artykuł9 | | artykuł10 || art11 || art12 || art13 || art14 || art15 || art16 || art17 | | art18 || art19 || art20 || art21 || art22 || art23 || art24 || art25 || art26 | | art27 || art28 || art29 || art30 || art31 || art32 || art33 || art34 || art35 | | art36 || art37 || art38 || art39 || art40 || art41 || art42 || art43 || art44 | | art45 || art46 || art47 || art48 || art49 || art50 || art51 || art52 || art53 | | art54 || * || * || | polecam: http://ue-wroc.academia.edu/michalskig/Teaching |
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro |wipe|Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||WPS||XPS||XML||TXT||RTF||PDF||PDF2||ODT||ODT2||DOCX||DOC|| Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|||
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów ||wipe|| Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl "[at]" zami na: "@" | | GG: 10800054
Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami || Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach || Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich || Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto
Ostanio realizowane:Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922
SSRN.com RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html
RePEc page PPM editorial board: http://www.businessperspectives.org/; Editorial Board of Journal “Problems and Perspectives in Management" page: http://www.businessperspectives.org/ PPM page Współredaktor i członek rad naukowych w międzynarodowych czasopismach: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) [http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx], International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) [http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=310#board] Business and Economics Journal (BEJ) [http://astonjournals.com/bejpeople.html], International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) [http://www.irafie.com/editorial.php], Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) [http://www.businessperspectives.org/content/view/30],
Bloki WSZiA Opole: 8-9.30 9.40-11.10 11.20-12.50 13.20-14.50 15.00-16.30 16.40-18.10 18.20-19.50 =-== pobierz moje CV (w wersji *.pdf) wydrukuj CV (na swojej drukarce) WYŚLIJ DO MNIE WIADOMOŚĆ E-MAIL
Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|